André van der Vegt 7 juni 2023 7 minuten

Ruimte voor Kansen
Vrije migratie als kans

Met voldoende diversiteit is de natuur in een gezonde staat van zijn. In tegenstelling tot een monocultuur, die de natuur juist onvruchtbaar maakt. In een menselijke organisatie is het niet anders. Een bedrijf floreert bij diversiteit in de onderlinge samenwerking en functioneert uitermate schraal binnen een monocultuur. Zo bieden bijvoorbeeld niet-westerse allochtonen als collega veel kansen in het werk.

 

Soms komen er onderwerpen voorbij die mij in het hart raken. Zo deed het tv-programma Tegenlicht onlangs een oproep om je stem te laten horen over de kansen van migratie voor de arbeidsmarkt.

 

Deze oproep wil ik niet zomaar voorbij laten gaan. Zeker ook omdat mijn blogs gaan over ruimte voor kansen. Maar vooral op basis van veertig jaar ervaring en een nauwe betrokkenheid met arbeidsmigratie, heb ik hier iets over te melden.

 

 

Diversiteit brengt een positief effect

Zowel de natuur als menselijke organisaties floreren bij diversiteit. Al sinds de start van mijn beroepscarrière in 1980 ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van diversiteit binnen organisaties. En zie ik keer op keer het positieve effect hiervan.

 

Zo was ik bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een project voor Turkse werkloze jongeren. Om de aanvullende en onderscheidende talenten vanuit de Turkse cultuur beter te herkennen, ging ik op zoek naar hun roots in met name Oost-Turkije.

 

Waardoor ik gemeenschappelijke talenten ontdekte als gastvrijheid, doorzettingsvermogen en collectieve solidariteit. Kwaliteiten waarmee deze jongeren heel welkom bleken te zijn bij productiebedrijven, slachterijen en in de horeca. Waar zij iets extra’s konden bijdragen en deze bedrijven tot volle bloei kwamen.

 

 

De kracht van verbondenheid in verschil

In mijn carrière had ik het geluk zelf mijn teams te kunnen samenstellen. Daardoor waren steeds collega’s met diverse culturele achtergronden, mannen en vrouwen, bij elkaar betrokken. Bovenal gezellig, maar ook leerzaam.

 

Voor mijn eerste eigen bedrijf – bureau RAZ – was diversiteit zelfs onze core business. De vraag van de organisaties waaraan wij met bureau RAZ onze diensten verleenden, was primair de behoefte om hun personeelsbestand een betere afspiegeling te laten zijn van hun cliëntenbestand.

 

Onze inbreng kwam van twee zijden. Ten eerste organisaties voorbereiden op de komst van niet-westerse collega’s. Daarnaast niet-westerse allochtonen begeleiden naar de werkgevers die aangaven behoefte te hebben aan hun komst.

 

Duidelijk werd dat acceptatie van elkaars cultuur en de daarbij behorende omgangsvormen een belangrijk punt van aandacht was. Daarin slaagden wij met onze bijdragen. Waardoor de allochtone klantengroep zich herkend en gezien voelde.

 

Maar kleur, etniciteit en afkomst zijn niet de enige factoren in de toegevoegde waarde van diversiteit. Het gaat ook voor een belangrijk deel om de diversiteit van talenten die hun meerwaarde inbrengen. Zoals nieuwe invalshoeken, andere inzichten, nieuwe oplossingen en andere vormen van samenwerken.

 

Sindsdien luidt mijn motto voor diversiteit met volle overtuiging: de kracht van verbondenheid in verschil.

 

 

Gelukzoekers

Veel voorstanders van de-grenzen-dicht nemen de term gelukzoekers in de mond voor vluchtelingen. Zij willen migranten onthouden hun geluk hier te vinden (of te brengen!).

 

Binnen dit denken vergeten de grenzen-dicht-voorstanders dat wij West-Europeanen het geluk eeuwenlang bij anderen wegroofden. En nog steeds wegroven uit onze oud-koloniën en uit Afrika. Terwijl dit daar ten koste gaat van hun welvaart, veiligheid en milieu. En daarmee het welzijn van mens, dier en aarde.

 

Kunnen we dan nog spreken van gelukzoekers?

 

Of gaat het om medemensen die hier van betekenis willen en kunnen zijn, omdat het elders niet meer kan. Die gebruik maken van het recht en de vrijheid van elk mens om tot vooruitgang en ontplooiing te komen.

 

Voordelen van vrije migratie

Vrije migratie brengt niet alleen met zich mee dat migranten niet illegaal grenzen hoeven te passeren en wel mogen werken, waardoor ze van betekenis kunnen zijn. Maar ook dat ze vrijer kunnen vertrekken wanneer ze hier niet het geluk vinden waarop ze hoopten.

 

Uit eigen waarneming weet ik dat die keuze voor vertrek nu niet gemakkelijk is. In het huidige vijandige klimaat kunnen migranten uit Turkije en Afrika zich voor hun eigen thuisfront niet veroorloven om toe te geven dat West-Europa voor hen toch niet zo ideaal is.

 

Het effect van vrije migratie zal dan ook positief zijn:


Iedereen tevreden toch.

 

 

Beeldvorming

Helaas worden discussies over migratie nogal vervuild door onze beeldvorming via de media. Problemen met asielbeleid die we in het nieuws zien, gaan vaak over het aanmeldcentrum in Ter Apel. En het klopt dat hier overmatig overlast is, waar we de gemeenschap in Ter Apel niet langer mee moeten opzadelen.

 

Maar willen we een eerlijk gesprek over de kansen van vrije migratie, dan is het van belang om in te zoomen op waar het feitelijk over gaat:

 

 

Jammer genoeg staan de politieke verhoudingen in een vertekend links en rechts kamp de humane oplossing van vrije migratie tot nu toe in de weg.

 

 

Nieuwe kansen

Niet-westerse allochtonen als collega bieden veel kansen in het werk. Kijk eens naar de uitzending van Tegenlicht over een andere kijk op migratie. Hierin zie je de beginselen van hoe Europa eruit kan zien wanneer we migratie niet als probleem maar als oplossing zien.

 

Waardoor er ruimte komt voor nieuwe kansen met bovendien een humane benadering. En ontspruiten  – zoals deze documentaire weergeeft – initiatieven van een nieuwe gemixte generatie die verder denkt dan de nationale identiteit.

 

Inmiddels zetten zij in Italië en Frankrijk hun eigen ondernemingen op die bijdragen aan een echt vrij Europa. Die kans moeten we in Nederland niet voorbij laten gaan, voordat het te laat is!!

 

 

 

Ben je eraan toe om keuzes te gaan maken op basis van wie je echt bent en wat je werkelijk verlangt? We helpen je om zichtbaar en vindbaar te worden met je onderscheidende talenten, toegevoegde waarde en ambities. Wil je hier meer over weten? Ontdek dan of onze loopbaancoaching iets voor je isVertel me meer>