Privacyverklaring

Alles over de privacy van bezoekers en klanten van Kompaszie

Privacyverklaring

Kompaszie, gevestigd aan Heinoseweg 12, Raalte, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.kompaszie.com Heinoseweg 12, Raalte 0572 – 39 27 66

A. van der Vegt is de Functionaris Gegevensbescherming van Kompaszie hij is te bereiken via info@kompaszie.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kompaszie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@karpermeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kompaszie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Kompaszie analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Kompaszie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kompaszie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kompaszie bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekend dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kompaszie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kompaszie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kompaszie gebruikt technische, functionele, marketing cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kompaszie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kompaszie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kompaszie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kompaszie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kompaszie.com.

Ellen

‘Grote stappen gezet’

Na jaren werken in verschillende branches vond ik het tijd om erachter te komen, in welke baan ik mijn kwaliteiten ten volste kon gaan inzetten. Ik vond toen Kompaszie. Je komt in gesprekken snel tot de kern en wordt gehoord. Ik zette daardoor grote stappen binnen mijn loopbaan én als persoon.

‘Maak het glashelder!’

Glashelder voor jezelf

Pas als jij je eigen koers helder hebt en ervoor gaat staan, kun je deze helder maken voor je omgeving. Tijdens stap één tot en met drie, doorloop je een proces waarin je op natuurlijke wijze helder krijgt voor jezelf: wie ben ik - wat vind ik belangrijk in werk en leven - wat drijft mij - waar krijg ik energie van - hoe wil ik van betekenis zijn.

Glashelder naar buiten

Wanneer je volledig zichtbaar maakt wat jij te bieden hebt, kun je dit op een ontspannen en krachtige wijze kenbaar maken aan de omgeving. In stap vier verwoord je in je onderscheidend profiel de inzichten uit de voorgaande stappen. Aangekomen bij stap vijf ben je volkomen helder: hier sta ik voor, hier ga ik voor. Je neemt jezelf als uitgangspunt!

Gevonden worden

Op het moment dat jij jouw focus helder hebt en jouw toegevoegde waarde zichtbaar is, kunnen werkgevers en opdrachtgevers jou vinden en optimaal gebruik maken van jouw talenten. Je zoekt niet, je wordt gevonden.

Wat je uit het loopbaantraject haalt

Met jouw heldere focus:

 • kies je voor een gezonde toekomst
 • zoek je niet, maar word je gevonden
 • komen kansen naar jou toe
 • sta je open voor de mogelijkheden
  en de kansen die zich aandienen
 • haal je inspiratie en voldoening uit je werk

Begin met een loopbaanconsult

Je kunt je bij Kompaszie aanmelden voor een gratis loopbaanconsult. Tijdens het gesprek gaan we in op jouw situatie en jouw vragen. Het is een eerste stap naar meer helderheid. Daarna beslis je of je verder wilt met de begeleiding van
Kompaszie

Wil je meer praktische informatie?

 • resultaten gratis loopbaanconsult
 • het persoonlijk stappenplan
 • trajectduur
 • prijsstelling en resultaatgarantie